Åpenhetsloven med aktivitets- og redgjørelsesplikt

Nordvik Grupperingen tar åpenhetsloven på alvor og jobber internt og sammen med våre leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Respekt for mennesket er et av våre sentrale verdivalg.

På denne siden finner du informasjon om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurdering.

Nordvik Gruppen har til nå gjort en gjennomgang av lovens formål, og internt er dette noe konsern har hatt søkelys på, dette er utdrag fra vår årsberetning:

Likestilling diskriminering og samfunnsansvar

Selskapene i Nordvik Gruppen AS jobber mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Det er ikke avdekket diskriminerende forhold i bedriften. Dette overvåkes løpende.

Vi deltar aktivt i NHO`s «Ringer i vannet» program, i regjeringens «nye muligheter» og samarbeider med Frem Bodø AS for rekruttering og tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med spesielle behov og nedsatt funksjonsevne. Vi mener ved å ta dette samfunnsansvaret også bidrar til å bygge et godt arbeidsmiljø.

Nordvik fagskole rekrutterer lærlinger og deltar aktivt på skoler og arbeidsmesser for også å spre kunnskap og øke kvinneandelen som søker bilfag på videregående skoler.

 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling er nedfelt og forankret i strategier, personaladministrasjonsverktøy og personalhåndbok. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten.

Ny elektronisk personalhåndbok er under utarbeidelse, planlagt publisering er Q1 2024. Personalhåndboka inneholder et eget kapittel om våre etiske retningslinjer.

«Blåboka» vår er også en del av personalhåndboka. Denne beskriver vårt verdigrunnlag. Denne er også publisert alle ansatte og gjennomgått med de lokale lederne.

Eksternt har vi bl. a gått igjennom risikovurderingen utarbeidet av SWEDWATCH på vegne av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som gjelder for bilbransjen, og som sier noe om hvor mulige negative konsekvenser kan befinne seg.

I tillegg har våre hovedleverandører utarbeidet egne rapporter som gjelder Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven.

Når det gjelder konsernets egne aktsomhetsvurderinger ut mot våre leverandører er vi i prosess med å innføre rutine for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven.

 

Status pr februar 2024

I våre interne kartlegginger har vi utarbeidet risikovurderinger lokalt for hvert enkelt selskap, her har vi pr februar 2024 ikke avdekket noe negative konsekvenser eller risiko.

Plan for videre arbeid blir å gjennomføre oppstartet kartlegging av alle våre leverandører, vi har ca. 400 leverandører, hvor ca. halvparten av disse vil bli berørt av Åpenhetsloven. Arbeidet med då kartlegge risiko i denne gruppen er vi i gang med.

Vi har også startet planleggingen av hvordan gruppen med alle selskapene sammen skal jobbe med faste møtepunkter for å avdekke om det er forhold som krever handling (tiltaksplan). Nordvik Gruppen har styrket satsningen inne området og har ansatt fagsjef for miljø og kvalitet for Nordvik Gruppen AS som vil ha dette som et av sine ansvarsfelt.

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål til temaet om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med Kommunikasjonsansvarlig i Nordvik Gruppen.